Forslag til vedtægtsændringer, Generalforsamling d.20 martsNuværende

§ 2

Hjallerup Idrætscenter består af ejendommene matr. nr. 20 as Hjallerup Fjerding, Hjallerup samt matr. nr. 20 fc Hjallerup Fjerding, Hjallerup med alle de derpå stående bygninger m.v.

 

Ændring

§ 2

Hjallerup Idrætscenter består af ejendommene matr. nr. 20 as Hjallerup Fjerding, Hjallerup samt matr. nr. 20 fc Hjallerup Fjerding, Hjallerup med alle de derpå stående bygninger, samt eventuelle fremtidige jordkøb.

 


 

Nuværende

Kapitel 2: Generalforsamlingen

§ 4

Hvert år i januar kvartal afholdes der generalforsamling.

Stk. 2. Indkaldelse sker ved annoncering i den lokale presse med mindst 14 dages varsel. Dagsordenspunkter udover de i § 8 nævnte angives i annoncen.

 

Ændring

Kapitel 2: Generalforsamlingen

§ 4

Hvert år i januar kvartal afholdes der generalforsamling.

Stk. 2. Indkaldelse sker ved annoncering på sociale medier, hvor Hjallerup Idrætscenter er synlige, samt på egen hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Dagsordenspunkter udover de i § 8 nævnte angives i annoncen.

 

 


Nuværende

§ 7

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange der deltager. Dog kræver ændring i denne vedtægt, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer herfor, samt, at de der stemmer for udgør mindst 20.

Stk. 3. Møder et sådant antal ikke, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny, ekstraordinær generalforsamling. Her kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange der er mødt.

Stk. 4. Beslutning om opløsning af Hjallerup Idrætscenter kræver to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst to og højst fire ugers mellemrum. Ved begge generalforsamlinger skal mindst 3/4 af de stemmeberettigede fremmødte stemme herfor.

Stk. 5. Der laves et referat, der underskrives af dirigenten.

 

Ændring

§ 7

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange der deltager. Dog kræver ændring i denne vedtægt, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer herfor.

Stk. 3. Beslutning om opløsning af Hjallerup Idrætscenter kræver to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst to og højst fire ugers mellemrum. Ved begge generalforsamlinger skal mindst 3/4 af de stemmeberettigede fremmødte, stemme herfor.

Stk. 4. Der laves et referat, der underskrives af dirigenten.

 


 

Nuværende

§ 8

Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Ændring

§ 8

Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsesformanden, senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.